GIZARTE ONGIZATEA ARLOA / Área de Bienestar Social

Udal zerbitzu eta ekipamenduak
Servicios y equipamientos municipales

Udal zerbitzu eta ekipamenduak
Servicios y equipamientos municipales

Eguneko Zentrua - Centro de Día

Iñurritza jubilatuen elkartea
Sociedad de jubilados Iñurritza

Santa Ana zaharraren egoitza
Residencia de ancianos Santa Ana

Udaberri Jubilatuen etxea
Hogar del jubilado Udaberri

 

Elkarteak - Asociaciones

LAGUNTZARAKO ELKARTEAK / ASOCIACIONES ASISTENCIALES

 

GARAPENERAKO KOOPERAZIOA / COOPERACIÓN AL DESARROLLO

 

BESTEAK / OTRAS

 

 

 

Udal zerbitzu eta ekipamenduak

Servicios y equipamientos municipales

ARDURADUNA

Responsable

LOURDES OLABARRIA GOROSABEL

HELBIDEA

Dirección

ZIGORDIA KALEA 13

TELEFONOA

943 / 13 09 60

HELBURUAK

Objetivos

 • OINARRIZKO GIZARTE-ZERBITZUAK ESKAINI, DESZENTRALIZATUAK ETA KOORDINATUAK, BALIOANIZTASUNEZKO IZAERAZ, ARAZO ESPEZIFIKOAK DITUZTEN SEKTORE EDO ARLO DESBERDINEN PREMIAK BETE DITZATEN, LAGUNTZA, ORIENTABIDE ETA BALORAZIO ZERBITZU ZUZENAREN BITARTEZ
 • UDALERRIKO GIZARTE – PREMIAK AZTERTU ETA DAUDEN ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK EGOKITU
 • MARGINAZIOA GALERAZTEA ETA HERRITARREN GIZARTE – SUSTAPENERA ZUZENDUTAKO EKINTZAK GARATZEA
 • Proporcionar a la comunidad unos Servicios Sociales de Base descentralizados y coordinados, con carácter polivalente, que cubran las necesidades de las diferentes áreas o sectores de la población con problemas específicos, mediante la prestación de un servicio directo de asistencia, orientación y valoración
 • Estudiar las necesidades sociales del municipio y la adecuación de los servicios y prestaciones existentes para satisfacerlas.
 • Desarrollar acciones encaminadas a la prevención de la marginación y a la promoción social de la población

ORDUTEGIA

Horario

PUBLIKOARI ZABALIK ASTELEHEN ETA ASTEAZKENETAN, 10:00 - 13:30. AURRETIKO ZITA

Atención al público lunes y miércoles de 10 a 13,30 horas. Cita previa

ARLOAK

Programas

 

INFORMAZIOA Información

DROGOMENPETASUNA ETA

ADIMEN-OSASUNA Drogodependencias y Salud Mental

MINUSBALIOTASUNAK Minusvalías

BAZTERKERIAREN

AURKAKO LEGEA Ley contra la Exclusión

HIRUGARREN ADINA Tercera Edad

HAURTZAROA ETA FAMILIA Infancia y familia

ETXEBIZITZA SOZIALAK Viviendas sociales

BESTE KOLEKTIBO BATZUK Otros colectivos

INFORMAZIOA

Información

ZERBITZUAK / Servicios :

UDAL EDO PROBINTZIA MAILAKO GIZARTE-PRESTAZIO ETA PROGRAMA ESPEZIFIKOEN LAGUNTZA ETA AHOLKULARITZA

Atención y asesoramiento de prestaciones sociales y programas específicos

DROGOMENPEKOTASUNA ETA ADIMEN OSASUNA

Drogodependencias y Salud Mental

ZERBITZUAK / Servicios :

DAUDEN OSASUN ETA GIZARTE BALIABIDEEI BURUZKO INFORMAZIOA, AHOLKULARITZA ETA ORIENTAZIOA.

BESTE INSTITUZIOETAKO PROFESIONALERUNTZ BIDERATZEA

UDAL DIRULAGUNTZAK

Información, asesoramiento y orientación sobre los recursos sanitarios y sociales existentes

Derivación hacia profesionales de otras instituciones

Ayudas económicas municipales

MINUSBALIOTASUNAK

Minusvalías

ZERBITZUAK / Servicios :

MINUSBALITUENTZAKO MOTA GUZTITAKO GIZARTE-PRESTAZIOEN ORIENTAZIOA.

ZENTRU ESPEZIFIKOETARA BIDERATZEA, BAI TRATAMENDU ZENTRUETARA, BAI HEZKUNTZAKOTARA EDOTA LAN ZENTRUTARA

BEHAR OSO ESPEZIFIKOAK BETETZEKO NORBANAKOENTZAKO LAGUNTZA ESKAERAK

Orientación de todo tipo de prestaciones sociales para minusválidos.

Encauzar hacia centros específicos, bien sean de tratamiento educacional y/o centros ocupacionales

Solicitud de ayudas individualizadas para cubrir necesidades específicas

 

HAURTZAROA ETA FAMILIA

Infancia y familia

ZERBITZUAK / Servicios :

TRATAMENDUEI BURUZKO AHOLKULARITZA ETA ORIENTAZIOA

FAMILI INTERBENTZIORAKO PROGRAMAK

HAURTZARO ETA FAMILIA ATENTZIOA

DIRULAGUNTZAK

UDARAN UDALEKU IREKIAK BEHAR BEREZIKO TALDEEI ZUZENDUAK

IGERIKETA PROGRAMA BEHAR BEREZIKO TALDEEI ZUZENDUA

Asesoramiento y orientación de tratamientos

Programas de intervención familiar

Atención a la infancia y a la familia

Ayudas económicas

Programa de natación a grupos con necesidades especiales

Colonias abiertas de verano para grupos con necesidades especiales

 

ETXEBIZITZA

Vivienda

 

ZERBITZUAK / Servicios :

INFORMAZIOA ETA ETXEBIZITZA SAILERAKO ORIENTAZIOA

ETXEBIZITZA SOZIALEN SAIL EZBERDINEN ARTEKO KUDEAKETA

Información y orientación a Delegación de Vivienda

Gestión interdepartamental de las viviendas sociales

BAZTERKERIAREN AURKAKO LEGEA

Ley contra la Exclusión

ZERBITZUAK / Servicios :

GIZARTEAN BIZITZEKO GUTXIENEKO DIRUSARRERA: ELIKADURARAKO DIRU-PRESTAZIOA, JASOTZEN DUENAREN ALDETIK KONTRAPRESTAZIO BAT SUPOSATZEN DU

GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK: DIRULAGUNTZAK OINARRIZKO GASTU BEREZIEI AURRE EGITEKO ETA GIZARTE MARGINAZIOKO EGOERAK GALERAZTEKO: ERRENTA GASTUAK, ETXEBIZITZAREN MANTENIMENDUA, LEHEN PREMIAZKO ALTZARIAK, ETXETRESNA ELEKTRIKOAK, KONPONKETA ETA INSTALAZIOAK, NORBANAKOEN BEHARRAK ETA KONTZEPTU HAUENGATIK SORTUTAKO AURRETIKO ZORRAK ORDAINTZEA

Ingreso Mínimo de Inserción: prestación económica de carácter alimenticio

Ayudas de Emergencia Social: prestación de naturaleza económica para hacer frente a gastos específicos de carácter básico y cuya concesión tenga por objeto paliar y evitar situaciones de marginación socia (gastos de arrendamiento, mantenimiento de vivienda, mobiliario de primera necesidad, electrodomésticos, reparaciones e instalaciones, necesidades personales y endeudamiento previo originado por estos conceptos)

HIRUGARREN ADINA

Tercera Edad

3. ADINERAKO MOTA GUZTITAKO PRESTAZIO SOZIALEI BURUZKO INFORMAZIOA, AHOLKULARITZA ETA TRAMITAZIOA.

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA.

SANTA ANA ZAHARREN EGOITZAN SARTZEKO ESKAERAK. JUBILATUENTZAKO IHARDUEREN ANTOLAKUNTZA.

EGUNEKO ZENTROA.

INFORMAZIOA EZIK ZAHARTZAROKO ZERBITZUEN ESKAERAK JUBILATUEN ETXEAN ESKATU BEHAR DIRA

Información, asesoramiento y tramitación de prestaciones sociales para la 3ª edad.

Servicio de ayuda domiciliaria.

Solicitudes de ingreso enla Residencia de Ancianos Santa Ana.

Organización de actividades para jubilados.

Centro de Día.

Salvo el servicio de información, los servicios para personas mayores han de solicitarse en el Hogar del Jubilado

BESTE TALDE BATZUK

Otros colectivos

INOLAKO BABESIK EZ DUTEN PERTSONENGANAKO ATENTZIOA ETA LAGUNTZA.

INFORMAZIOA, ORIENTABIDEA ETA LAGUNTZA LEGAL, PSIKOLOGIKO ETA SOZIALA EGOERA ESPEZIFIKOETAN.

AHOLKULARITZA JURIDIKOA BANANTZEKO PROZESUETAN ETA BESTEETAN.

GIZARTE – ONGIZATE ARLOAN BEREN IHARDUERAK GARATZEN DITUZTEN UDALERRIKO ELKARTEEI DIRULAGUNTZAK.

Atención y asistencia a personas en situación de desamparo.

Información, orientación y apoyo legal, psicológico y social en situaciones específicas.

Asesoría jurídica en procesos de separación y otros.

Subvenciones a asociaciones locales que desarrollan su labor en el área de Bienestar y Servicios Sociales

 

Udal Ekipamendu eta instalakuntzak – Equipamientos e instalaciones municipales

EGUNEKO ZENTRUA

Centro de Día

HELBIDEA

Dirección

ZIGORDIA KALEA 20

TELEFONOA

943 130 037

ZERBITZUAK

Servicios

21 PLAZA.

3.GARREN ADINEKO PERTSONEI EGUNEKO ATENTZIOA ETA ZAINTZEA.

BAZKARIA ETA ASKARIA.

IHARDUERA INDIBIDUALIZATUAK

GARRAIOA.

MANTENTZEKO GIMNASIA.

21 plazas.

Atención diurna y cuidado personal de personas mayores.

Comida y merienda.

Actividades individualizadas.

Transporte.

Gimnasia de mantenimiento.

ESKAERAK

Solicitudes

ASTEARTE ETA OSTEGUNETAN, JUBILATUEN ETXEAN 10etatik 12,30 etara GIZARTE LAGUNTZAILEAREN BITARTEZ

Martes y jueves de 10 a 12,30 horas en el Hogar del Jubilado a través de la Asistente Social

IÑURRITZA JUBILATUEN ELKARTEA

Sociedad de Jubilados Iñurritza

HELBIDEA

Dirección

MARIA ETXETXIKI KALEA 12
ZERBITZUAK

Servicios

ELKARTE GASTRONOMIKOEN BEREZKOAK

Los propios de una sociedad gastronómica

SANTA ANA ZAHARREN EGOITZA

Residencia de ancianos Santa Ana

HELBIDEA

Dirección

SAN INAZIO KALEA 2
TELEFONOA

Teléfono

943 83 31 50

943 83 31 54

ZUZENDARIA

Directora

BEGOÑA GOIALDE AIZPURUA
INSTALAKUNTZAK

Instalaciones

"GAI" NAHIZ "EZGAI" DIREN ZAHARRENTZAT EGOKITUTAKO ETXEA: BAINUGELA GERIATRIKOAK, EGONGELA ETA IHARDUERA OROKORRAK, BIRGAITZEA, MEDIKU-BULEGOA, ERITEGIA, OTOIZTOKIA ETA ADMINISTRAZIO BULEGOAK

Edificio acondicionado para ancianos "válidos" y "asistidos": baños geriátricos, sala de estar y actividades generales, rehabilitación, despacho médico, enfermería, capilla y oficinas administrativas

SARTZEKO BALDINTZAK

Requisitos de ingreso

65 URTE BETETA ETA LEHENTASUNA ZARAUZTARREI EDO GUTXIENEZ DUELA 5 URTEZ ZARAUTZEN ENPADRONATUTAKOEI

65 años cumplidos y preferencia los naturales de Zarautz o empadronados desde hace 5 años.

ORDUTEGIA

Horario

HARRERA: 9:00 - 13:00 eta 15:00 - 20:00

Atención al público: de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00

EDUKIERA

Capacidad

66 PLAZA
IHARDUERAK

Actividades

ESKULANAK, IRTEERAK, MANTENIMENDURAKO GIMNASIA, JOLASERAKO EKINTZAK, LOJAMENDUA, MANTENUA, ARROPA GARBIKETA ETA ARRETA MEDIKUAK

Manualidades, salidas, gimnasia de mantenimiento, actividades recreativas, alojamiento, manutención, lavandería y cuidados médicos

UDABERRI JUBILATUEN ETXEA

Hogar del Jubilado Udaberri

HELBIDEA

Dirección

ZIGORDIA KALEA 20
TELEFONOA 943 – 13 00 37

943 – 13 33 02

ZERBITZUAK

Servicios

JOLAS GELAK, TELEBISTA, BIDEO, BILAR ETA KULTUR ZEIN AISIALDIKO IHARDUEREN PROGRAMA. TABERNA, JATETXEA, ILEAPAINDEGI ZERBITZUA, PODOLOGIA ETA GIZARTE LAGUNTZAILEA

Salas de juegos, televisión, billar y programa de actividades culturales y de ocio.

Taberna, comedor, servicio de peluquería, podología y asistenta social

 

ELKARTEAK

ASOCIACIONES

LAGUNTZARAKO ELKARTEAK / ASOCIACIONES ASISTENCIALES

AL ANON "ANTXETA"

HELBIDEA

Dirección

LANGAKO PLAZA 16
TELEFONOA

Teléfono

943 – 83 45 30
IHARDUERAK

Actividades

ALKOHOLZALEAREN LAGUNTZARAKO BILERAK, HAUEN FAMILIKO ETA LAGUNEKIN. HALABER, BESTE HERRIETAKO AL-ANONEKO KIDEEKIN TALDEARTEKO HITZALDIAK ETA BILEREN ANTOLAKETA. BILERAK ZABALIK DAUDE ALKOHOLZALEEN FAMILIAKO EDO LAGUNENTZAT

Reuniones de apoyo al alcohólico por parte de familiares o amigos. Organización de charlas y reuniones intergrupales con otros miembros de AL-ANON de otras localidades. La asistencia a las reuniones es libre para todos los familiares o amigos de alcohólicos que deseen asistir a ellas.

HELBURUAK

Objetivos

ALKOLZALEEN, BERE FAMILIA ETA LAGUNEN LAGUNTZA ETA BIRGAITZEA

Rehabilitación y apoyo de alcohólicos y su entorno familiar y de amigos

ORDUTEGIA

Horario

ASTEARTERO 20:00etatik AURRERA

Los martes a partir de las 20:00 h.

"HONDARTZA" ALKOHOLIKO ANONIMOEN ELKARTEA

HELBIDEA

Dirección

LANGAKO PLAZA 16
TELEFONOA

Teléfono

943 – 13 32 99
ARDURADUNA

Responsable

JOSE LUIS
IHARDUERAK

Actividades

BILERAK, HITZALDIAK ETA SENSIBILIZAZIO KANPAINAK BESTE ELKARTEEKIN

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN COLABORACIÓN CON OTRAS ASOCIACIONES

HELBURUAK

Objetivos

TALDE-TERAPIEN BIDEZ GAIXOAK SENDATZEA

RECUPERACIÓN DE LOS ENFERMOS MEDIANTE TERAPIAS DE GRUPO

ORDUTEGIA

Horario

ASTELEHENERO ETA OSTEGUNERO 20’00etatik AURRERA

LUNES Y JUEVES A PARTIR DE LAS 20’00 HORAS

ASPACE

HELBIDEA

Dirección

NAFARROA KALEA 23, BEHEA
TELEFONOA

Teléfono

943 83 39 50
ARDURADUNA

Responsable

ITZIAR USABIAGA
IHARDUERAK

Actividades

 • PARALISI ZEREBRALA ETA BESTELAKO PATOLOGIA NEUROMUSKULARRAK DITUZTEN HAUR ETA GAZTEEN DIAGNOSTIKOA, TRATAMENDUA ETA ORIENTABIDEA
 • ATZERAPEN PSIKOMOTORRA DUTEN HAURREN SUSPERTZE GOIZTIARRA
 • FISIOTERAPIA TRATAMENDU BEREZIAK
 • HIZKUNTZA ETA ESKOLA IKASKETA ARAZOAK DITUZTEN HAURREN DIAGNOSTIKOA, TRATAMENDUA ETA ORIENTABIDEA
 • Diagnostico, tratamiento y orientación a niños y jóvenes con paralisis cerebral y otras patologías neuromusculares
 • Estimulación precoz en niños conretraso psicomotor
 • Tratamientos específicos de fisioterapia
 • Diagnóstico, tratamiento y orientación de niños con problemas de aprendizaje escolar y de lenguaje
HELBURUAK

Objetivos

EDOZEIN MINUSBALIOTASUNEN TRATAMENDUA ETA LAGUNTZA ETA ORIENTABIDEA GURASOEI

Tratamiento de todo tipo de minusvalías y ayuda y orientación a los padres

BESTELAKOAK

Otros

LAN EREMUA - Ámbito de actuación :

ZUMAIA - GETARIA – ZARAUTZ - ORIO - AIA (UROLA-KOSTA)

CARITAS PARROKIALA / CARITAS PARROQUIAL

HELBIDEA

Dirección

KALE NAGUSIA 1 – 1.
TELEFONOA

Teléfono

943 – 13 16 14
ARDURADUNA

Responsable

JESÚS OSTOLAZA (LEHENDAKARIA)

IÑAKI LARREA (APAIZA)

HELBURUAK

Objetivos

BEHARREAN DAUDEN GUZTIENTZAKO LAGUNTZA

Ayuda a todos los necesitad@s

FUNDACIÓN MANUEL ARANZABAL

HELBIDEA

Dirección

ZINKUNEGI KALEA 23 6
ARDURADUNA

Responsable

MARIA GONZALEZ DE TXABARRI ALKORTA
PARTAIDEAK

Participantes

40
HELBURUAK

Objetivos

NORBERAREN GARAPENERAKO LANKIDETZA.

LAGUNTZA ETA BISITAK GAISOEI

HITZALDIAK ETA MAHAI INGURUAK

JOLAS EKINTZAK

Cooperación mutua en el desarrollo personal de cada miembro

Ayuda y visitas a enfermos

Charlas, conferencias, mesas redondas

Actividades recreativas

GAISOEN ANAITASUNA

HERMANDAD CRISTIANA DE ENFERMOS Y MINUSVALIDOS

HELBIDEA

Dirección

POLIGONO ZELAI ONDO 17, 1º EZK
TELEFONOA

Teléfono

943 83 46 62
ARDURADUNA

Responsable

JUAN ANTONIO LOPEZ
HELBURUAK

Objetivos

GAISO ETA ELBARRITUEI LAGUNTZA MORALA

Prestación de ayuda moral a enfermos y minusvalidos

HOSPITALIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

HELBIDEA

Dirección

GAZTAINPE 2, 2. EZK.
TELEFONOA

Teléfono

943 83 00 82
ARDURADUNA

Responsable

MILAGROS IRIZAR
IHARDUERAK

Actividades

URTEROKO ERROMESALDIA LOURDESERA

PEREGRINACIÓN ANUAL A LOURDES

HELBURUAK

Objetivos

GAIOSOEI LAGUNDU

AYUDAR A LOS ENFERMOS

TXOLARTE ZARAUTZ

HELBIDEA

Dirección

URDANETA Z/G
TELEFONOA

Teléfono

943 83 25 05
ARDURADUNA

Responsable

AITOR SORRELUZ
PARTAIDEAK

Participantes

14 BAZKIDE (16 urtetik gora) ETA 7 MONITORE
IHARDUERAK

Actividades

LARUNBATERO IRTEERAK (HERRITIK, POTEATZERA, ZINERA...). HIRU HILABETEAN BEHIN, ASTEBURUKO IRTEERAK. NEGUAN ESKIATZERA ETA UDARAN UDALEKUAK

Salidas los sábados (poteo, pasear, cine...). Una vez por trimestre, salidas de fin de semana. En invierno, salida a esquiar y en verano, colonias.,

HELBURUAK

Objetivos

ADIMEN URRIKO GAZTEAK GIZARTEARATZEA, AISIALDI DENBORA LANDUZ ETA GOZATUZ. GIZARTEAK PROBLEMATIKA HAU NORMALTASUNEZ KONTUTAN HAR DEZAN ETA INPORTANTEENA: ONDO PASATZEA.

Socializar a los jóvenes con deficiencias mentales, aprovechando y disfrutando el tiempo libre. Concienciación de la sociedad hacia este problema, normalización, y, lo más importante: pasarlo bien

ORDUTEGIA

Horario

URRITIK EKAINERA LARUNBATERO 16:30 - 20:30

De octubre a junio, los sábados de 16’30 a 20’30

GARAPENERAKO KOOPERAZIOA / COOPERACIÓN AL DESARROLLO

BIZ-HITZ ELKARTEA

HELBIDEA

Dirección

ETXEPARE KALEA 4 – 4. B ZARAUTZ 20800
TELEFONOA

Teléfono

943 83 28 18
ARDURADUNA

Responsable

IDOIA MAKAZAGA
PARTAIDEAK

Participantes

PARTAIDETZA IREKIA DA. MOMENTUAN 8 BAZKIDE DIRA

Participación abierta. Actualmente se reúnen 8 soci@s

IHARDUERAK

Actividades

SENTSIBILIZAZIO KANPAINAK EGIN ETA KOOPERAZIO GARAPENERAKO PROIEKTUAK PRESTATU ETA BULTZATU

Organización de campañas de sensibilización y diseño y realización de proyectos de cooperación al desarrollo

HELBURUAK

Objetivos

ZARAUZKO HERRIA HEGOALDEAREKIKO SENSIBILIZATZEA

Sensibilización del pueblo de zarautz con el sur

ORDUTEGIA

Horario

20:00etatik AURRERA

De 20:00 en adelante

ORI-ZARAUTZ

HELBIDEA

Dirección

SANTA MARINA 4 – 2.
TELEFONOA

Teléfono

943 – 13 00 03
ARDURADUNA

Responsable

IGNACIO LERTXUNDI
PARTAIDEAK

Participantes

10 JUNTAN

212 BAZKIDE

10 en la Junta

212 socios

IHARDUERAK

Actividades

GARAPENERAKO PROIEKTUAK PRESTATU, DIRUBILKETAK, BESTE ELKARTE ETA INSTITUZIOEKIN HARREMANAK, ETAB.

Preparación de proyectos de desarrollo, recogida de fondos, relaciones con otras asociaciones e instituciones, etc...

HELBURUAK

Objetivos

MUGINAKO (RUANDA) GARAPENERAKO ELKARTEA. MUGINAN MISIOLARI ZARAUZTAR BAT BIZI DA

Asociciación para el desarrollo del pueblo de Mugina (Ruanda), donde vive un misionero zarauztarra

 

BESTEAK / OTRAS

S.A.E.S. SISTEMA DE AUTOAYUDA EMPRESARIA SOLIDARIO

CLUB DE TRUEQUE DE ZARAUTZ

HELBIDEA

Dirección

LEGEZAHARRAREN ENPARANTZA 3 – 1º D

ZARAUTZ 20800

TELEFONOA

Teléfono

 1. 83 22 23

909 43 41 71

FAX

Fax

943 13 04 59
POSTA ELEKTRONIKOA

Correo electrónico

TRUEQUE@EIRELINK.COM

http://www.eirelink.com/trueque/index.html

ARDURADUNA

Responsable

EDUARDO TRONCOSO MOSQUERA
IHARDUERAK

Actividades

MERKATU TXIKIAK, BILERAK ETA HITZALDIAK, AHOLKULARITZA ETA PRESTAKUNTZA

Mercadillos, reuniones y conferencias, asesoramiento y formación

HELBURUAK

Objetivos

ELKARREKIKOTASUN SOZIOEKONOMIKOAREN PRAKTIKA; JENDARI ERRAZTEA MERKATUAN SARTZEA; GAIKUNTZA; ENPRESAK SORTARAZI; ZERBITZU ETA ONDASUNEN BEREZKO EKOIZPENA SUSTATU; SOZIOEKONOMIKOKI BAZTERTUTA DAGOEN JENDEA KONTSUMO-SISTEMAN BIRGIZARTERATU; EKOIZLE ETA KONTSUMITZAILEEN ARTEAN LOTURAK SUSTATU DIRURIK GABEKO TRUKETAN

Práctica de la reciprocidad socioeconómica; facilitar la inserción de la gente al mercado; capacitarse; crear empresas propias; fomentar la producción personal de bienes y servicios; reintroducir en el sistema de consumo a personas socioeconomicamente relegadas; vincular a productores y consumidores sin recurrir al dinero para sus transacciones

ORDUTEGIA

Horario

EGUN OSOA

Horario permanente

ZARAUZKO PARROKIKO GAZTE PASTORALTZA

Pastoral juvenil de la Parroquia de Zarautz

HELBIDEA

Dirección

Elizaurre, 1
TELEFONOA

Teléfono

943 13 03 71
ARDURADUNA

Responsable

JOKIN LIZASO
PARTAIDEAK

Participantes

30 BEGIRALE

30 monitores

IHARDUERAK

Actividades

BILERAK, KONBIBENTZIAK ETA EKINTZA EZBERDINAK

Reuniones, convivencias y actividades diversas

HELBURUAK

Objetivos

KRISTAU HEZIKETA ESKAINI

Ofrecer una educación cristiana

HAURRIDE

HELBIDEA

Dirección

SAN INAZIO KALEA Z/G VILLA MANUELA
TELEFONOA

Teléfono

 1. 13 26 53

943 83 50 04

ARDURADUNA

Responsable

ITZIAR OLAZAR AURREKOETXEA
IHARDUERAK

Actividades

ALDIZAKO BILERAK; JENDAURREKO EGUNAK; GAIAREKIN ZERIKUSIA DUTEN ADITU ETA INSTITUZIOEKIN BILERAK (FOU ALDUNDIA, ADOPZIO AJENTZIAK, PSIKOLOGOAK, ABOKATUAK...)

Reuniones periódicas, días de puertas abiertas, reuniones con organismos y expertos relacionados con el tema (diputación, agencias de adopción, psicólogos, abogados...)

HELBURUAK

Objetivos

BERTAKO ETA ATZERRIKO ADOPZIOEN GAINEKO LAGUNTZEI BURUZKO INFORMAZIOA.

ADOPTATZEN DUTENEN ETA ADOPTATUEN ARTEKO ESPERIENTZEN ELKARTRUKEA.

ADOPZIOAREN AURREKO ETA ONDORENGO ARAZOEI BURUZKO INFORMAZIOA ETA LAGUNTZA (ITXOITEA, INTEGRAZIOA, ETAB.)

ADOPTATZEN DUTENEI ETA ADOPTATUEI LAGUNTZA

ADOPZIOA GURASOTASUN FORMA BAT GEHIAGO DELA KONTSIDERATZEKO LAGUNTZA

Informar sobre ayuda a la adopción nacional e internacional.

Intercambio de experiencias entre adoptantes y adoptados. Ayudar e informar sobre problemas anteriores y posteriors a la adopción (espera, integración, etc.). Ayudar a los adoptantes y adoptados.

Contribuir a que la adopción sea considerada como una forma más de paternidad.

ORDUTEGIA

Horario

ORDUTEGI FINKORIK GABE

Sin horario fijo

NAGUSILAN – R.S.V.P.

HELBIDEA

Dirección

ZIGORDIA KALEA Z/G (Hogar del Jubilado "UDABERRI "ZAHARREN ETXEA )
TELEFONOA

Teléfono

943 13 33 02
IHARDUERAK

Actividades

KONPAINIA, ATENTZIOA, HITZALDIAK, LAGUNTZA PERTSONALA...

Compañía, atentción, charlas, ayuda personal...

HELBURUAK

Objetivos

PERTSONEN BIZI KALITATEA HOBETZEA

BESTEEN ZERBITZURA JARTZEN DIRENEN GARAPEN PERTSONALA BULTZATZEA

ADINEKOAK GIZARTEAREN GARAPENEAN PARTAIDE BIHURTZEA

Mejorar la calidad de vida de las personas

Contribuir al desarrollo personal de los que ofrecen sus servicios volutnariamente

Participar en el desarrollo comunitario

BESTELAKOAK

Otros

NAGUSILAN BOLONDRESEN ELKARTEA DA, ETA BESTEEN ZERBITZURA BERE DENBORA LIBREA EMAN NAHI DUTENENTZAT IREKITA DAGO

Nagusilan es una asociación de voluntari@s abierta a los que quieran ofrecer su tiempo libre a los demás

SORGINAK - ZARAUZKO EMAKUME ASANBLADA

HELBIDEA

Dirección

SAN INAZIO 11, ATZEALDEA VILLA MANUELA
PARTAIDEAK

Participantes

ASANBLADA IREKIA

Asamblea abierta

IHARDUERAK

Actividades

HITZALDIAK, TAILERRAK ETA ABAR

Conferencias, talleres, etc.,,

HELBURUAK

Objetivos

ZARAUZKO EMAKUMEEN PARTAIDETZA BULTZATU

Impulsar la participación de las mujeres de Zarautz

ORDUTEGIA

Horario

ASTEAZKENAK, 21'00 ETAN

Miércoles,a las 21’00